TDW Advies
← 

POP3 Brabant Samenwerking voor innovaties agrofood

POP3 Brabant   

Samenwerking voor innovaties in het kader van Europees Innovatie Partnerschap (EIP) ten behoeve van agrofood

 

Doel van de regeling

Doel van de openstelling is het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties waarbij de kennis en innovatie praktijkrijp wordt gemaakt voor brede toepassing ervan in de praktijk van de landbouw en agrofood.

Het gaat om projecten met meerdere partners in een samenwerkingsverband die na honorering van de subsidieaanvraag automatisch onderdeel vormen van het Europees netwerk voor Innovatie (Europees Innovatie Partnerschap; EIP). Dit netwerk dient voor internationale kennisuitwisseling over innovaties. Daarmee kunnen de verschillende projecten van elkaars kennis en ervaring profiteren voor versnelling van het innovatieproces.

Subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van een innovatieproject. Het kan hier gaan om initiatieven die zijn gericht op high tech, zoals robotisering en sensortechnologie, maar ook op gezondheid, de circulaire economie, de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten, en nieuwe bedrijfs-, keten- en marktconcepten voor de dierlijke en plantaardige sectoren.

Projecten die bijdragen aan een werkelijke transitie van het agrofood-systeem.

 

Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden (waarvan minimaal één landbouwer) die na honorering van de subsidie Operationele Groepen worden genoemd in het kader van het Europees Innovatie Partnerschap.

 

Voorwaarden

Het project moet zich richten op minimaal drie van de onderstaande thema’s, waaronder in ieder geval de eerste twee thema’s:

1.     Verschuiving van de kostenreductie naar meerwaardestrategie

2.     Maatregelen die bijdragen aan kringlooplandbouw ofwel die leiden tot meer gesloten kringlopen

3.     Beter beheer van productierisico’s

4.     Verbetering van dierenwelzijn en volksgezondheid

5.     Behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit

De maximale projectduur is 3 jaar vanaf datum verleningsbeschikking.

 

Subsidiebedrag:

Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de totale subsidiabele kosten van het project, waarbij het subsidiepercentage afhankelijk is van de activiteit, kostensoort, grootte van de onderneming en wijze van samenwerking (bandbreedte tussen 25% en 70% van de subsidiabele projectkosten).

De minimale subsidie bedraagt € 100.000 en het maximum is € 500.000.

 

Wanneer aanvragen?

De regeling werkt met de tendermethode. Vanaf 11 maart 2019, 09.00 uur tot 23 april 2019, 17.00 uur kunnen aanvragen ingediend worden.

 

Meer informatie vindt u hier..