TDW Advies
← 

MOOI-regeling

MOOI-regeling voor klimaatinnovaties

De nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) gaat open met € 65 miljoen. De regeling ondersteunt samenwerkende partijen om met grote stappen de klimaatdoelen te realiseren. Door samenwerking en een integrale aanpak hebben innovaties een grotere kans op succes.


Een MOOI-project is een project, bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (met uitzondering van pilotactiviteiten) of overige projectactiviteiten, die aansluiten bij één van de volgende missies:


  • Missie A1 - Windenergie op zee: de doelstelling van dit onderdeel is om voor de aangewezen, en toekomstig aan te wijzen, gebieden in de Nederlandse Noordzee tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten zoveel mogelijk integrale windpark-oplossingen te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan (combinaties van) kostenreductie, inpassing in het energiesysteem en ruimtelijke inpassing;
  • Missie A2 - Hernieuwbare elektriciteit op land: de doelstelling van dit onderdeel is het ontwikkelen van innovaties voor integrale zonnestroomsystemen (>15 kWp) en windparken voor verschillende toepassingsgebieden in Nederland;
  • Missie B - Gebouwde omgeving: de doelstelling van dit onderdeel is om nieuwe of substantieel verbeterde (1) (renovatie)arrangementen voor woningen en utiliteitsgebouwen, (2) oplossingen voor de verduurzaming van de collectieve warmte- en koudevoorziening, of (3) slimme oplossingen voor de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en eerlijkheid van de elektriciteitsvoorziening te ontwikkelen, die uiterlijk in 2025 een eerste markttoepassing in Nederland hebben;
  • Missie C - Industrie: de doelstelling van dit onderdeel is om goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten, processen en diensten te ontwikkelen, die uiterlijk in 2030 tot een eerste markttoepassing in een van de voor de klimaatdoelstelling, significante industriële sectoren in Nederland leiden.

Welke partijen komen in aanmerking voor de subsidie:

Een project moet een flinke omvang hebben. De aanpak moet integraal zijn, doordat meerdere bedrijven uit de innovatieketen aansluiten. Bij voorkeur zijn dit organisaties uit verschillende disciplines in consortia. Aanvragers leggen een innovatieplan voor met mijlpalen. Ze moeten die SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) formuleren.


Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband bevat minimaal drie ondernemingen die niet met elkaar in een groep verbonden. Onderzoeksorganisaties kunnen deelnemer in het samenwerkingsverband zijn.


De hoogte van de subsidie:

  1. 50% van de subsidiabele kosten, voor zover deze betrekking hebben op industrieel onderzoek;
  2. 25% van de subsidiabele kosten, voor zover deze betrekking hebben op experimentele ontwikkeling;
  3. 80% van de subsidiabele kosten, voor zover deze betrekking hebben op niet-economische activiteiten van onderzoeksorganisaties bestaande uit industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling;
  4. 50% van de subsidiabele kosten, voor zover deze betrekking hebben op overige projectactiviteiten.

De percentages, genoemd onder a en b, worden verhoogd met 10 procentpunten (indien de aanvrager een middelgrote onderneming is en de subsidiabele kosten worden gemaakt en betaald door de middelgrote onderneming) of 20 procentpunten (indien de aanvrager een kleine onderneming is en de subsidiabele kosten worden gemaakt en betaald door de kleine onderneming).


De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 per deelnemer in het samenwerkingsverband en maximaal € 4 miljoen per MOOI-project. In afwijking hierop bedraagt de subsidie per MOOI-project dat valt onder ‘Missie B - Gebouwde Omgeving’ ten hoogste € 7 miljoen.


Vooraanmelding verplicht:
Voordat een aanvraag kan worden ingediend, moet een vooraanmelding worden ingediend bij de Adviescommissie MOOI. De deadline voor het indienen van deze vooraanmelding is 20 april 2020. Bij de vooraanmelding hoeft uitsluitend globale informatie te worden verstrekt.
Hier vind u meer informatie: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/mooi-regeling-opent-met-€-65-miljoen-voor-klimaatinnovatie