TDW Advies
← 

POP3

Samenwerking voor Innovaties

Het doel van de regeling, gericht op het verbeteren van waterkwaliteit, is: “Het ontwikkelen, valideren of verfijnen van innovaties met betrekking tot maatregelen die leiden tot vermindering van emissie van fosfaat, nitraat, ammonium, ammoniak of lachgas vanuit of vanaf landbouwgrond naar lucht-, grond- of oppervlaktewater”. Het gaat om projecten met meerdere partners in een samenwerkingsverband.

De voorstellen kunnen nog tot 26 februari 2018 ingediend worden. Het minimale subsidiebedrag is € 100.000,--.

 

3 Nieuwe agrofood-gerelateerde openstellingen

Daarnaast stelt de provincie Noord-Brabant € 11.000.000 subsidie beschikbaar voor drie nieuwe agrofood-gerelateerde openstellingen:

De openstelling loopt van 5 maart tot en met 16 april 2018 en is beschikbaar voor:

 ·         Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties;

Kennisoverdracht naar en tussen agrarische ondernemers ten behoeve van de overgang van een allen op kostenreductie gerichte productie naar een bedrijfsvoering waar toegevoegde waarde en integrale duurzaamheid centraal staan.

·         Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

Doel is om landbouwers te ondersteunen die bereid zijn om als eerste te investeren in innovaties die bijdragen aan de overgang naar een verduurzaming van de bedrijfsvoering. Het gaat om fysieke investeringen zoals bijvoorbeeld technologie voor precisielandbouw, energiebesparing in de (glas)tuinbouw, brongerichte emissiebeperking van stallen.

·         Samenwerking in het kader van EIP.

Projecten die in aanmerking voor subsidie dragen bij aan een werkelijke transitie van het agrofood-systeem. Er is ruimte voor high-tech toepassingen en nieuwe product- en marktconcepten voor de dierlijke en plantaardige sectoren, maar ook voor bijv. de circulaire economie en de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten.

 

Meer informatie over de POP3-regelingen vindt u hier.