TDW Advies
← 

Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)

Subsidieregeling Stimuleringsregeling E-Health Thuis  

 

Doel is om een stevige impuls te geven aan innovatieve en digitale zorg thuis; om ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking die thuiswonen de mogelijkheid te bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen met behulp van e-health.

 

Voor 2019 is er € 28 miljoen beschikbaar om e-health breder en structureler in te zetten in de reguliere zorg en ter ondersteuning van ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking die thuis wonen.

 

Wie kunnen aanvragen?

Aanbieders van Wmo-ondersteuning, Zvw- of Wlz-zorg thuis kunnen samen met één (of meer) inkopers van zorg en/of ondersteuning (gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren) een aanvraag indienen.

 

Wat voor projecten?

Om voor subsidie in aanmerking te komen, gelden o.a. de volgende voorwaarden:

Een innovatiecluster bestaat tenminste uit één aanbieder en één inkoper van zorg en/of ondersteuning.

Het activiteitenplan is gericht op:

 • ·        Het structureel inbedden van het gebruik van e-health in werkprocessen, én
 • ·        Het op grotere schaal toepassen van e-health, uitgedrukt in aantallen cliënten
 • ·        Het organiseren van een duurzame wijze van bekostiging en borging daarvan in inkoop- en contractafspraken

De looptijd van het project is maximaal 3 jaar.

Voorbeelden van activiteiten van een innovatiecluster e-health zijn:

 • ·        Communicatie en training/opleiding van professionals en cliënten
 • ·        Projectmanagement, zoals het samenbrengen van partijen, monitoring en evaluatie
 • ·        Implementatie van het gebruik van e-health in werkprocessen en het organiseren van een duurzame bekostiging
 • ·        Kennisdeling

Subsidiabele kosten zijn:

 • ·        Eenmalige aanschafkosten e-health
 • ·        Administratieve kosten
 • ·        Personeelskosten
 • ·        Kosten derden
 • ·        Opleidingskosten die direct verbonden zijn aan de uitvoering van het innovatiecluster.

 

Wanneer aanvragen?

Vanaf 1 maart 2019 staat de regeling open voor aanvragen. Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. De regeling loopt tot en met 31 december 2021.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele projectkosten en bedraagt minimaal € 125.000 en maximaal € 750.000. Het eigen aandeel (overige kosten) moeten de aanvrager en deelnemers zelf financieren.

Meer informatie kunt u hier lezen.